Kursplan för

Elektroteknik: Möjligheter och begränsningar
Electrical Engineering: Possibilities and Limitations

EIT200F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2024
Beslutad av: Maria Sandsten
Datum för fastställande: 2024-01-22

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en förståelse för vilka möjligheter och begränsningar som grunderna såväl som den expansiva utvecklingen inom områdena elektroteknik och kommunikationssystem ger. Tonvikten ligger på generell kvalitativ förståelse av fenomen som kopplas till elektronik och dataöverföring, och hur detta kopplas till formgivning. Studenten skall kunna föra en konstruktiv diskussion om en konstruktion med ingenjörer utifrån från de begrepp som lärs ut i kursen.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen ger en genomgång av grundläggande begrepp som är viktiga för konstruktioner som innehåller elektronik och kommunikationsmoduler. Sådana begrepp är t.ex. ström, spänning, effekt och frekvens. Beroende på den funktionalitet som önskas ställs en designer inför olika överväganden. Kursen kommer att diskutera vad som är möjligt utifrån givna kriterier och hur ett framtidsperspektiv ser ut. Exempelvis diskuteras hur en konstruktions utformning påverkas av om den skall vara kopplad till ett fast elnät eller vara batteridriven. Kursen innehåller ett större projekt där elektronik och design studeras tillsammans.

Kurslitteratur

Kurslitteratur tillhandahålls som pdf under kursens gång.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, projekt. Föreläsningar och seminarier ges på distans för att möjliggöra internationellt deltagande. Färdigställande av projekt görs på plats under en avslutande workshop.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, övrigt. Muntlig projektredovisning och demonstration.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Kursen riktar sig mot doktorande som saknar elektroteknik och datorteknik i sin grundutbildning, och då främst mot arkitekter, industridesigner och liknande.

Övrig information

Kursansvarig: Anders J Johansson ajn@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning