Kursplan för

Multipelantennsystem
Multiple Antenna Systems

EITN10F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustavsson
Datum för fastställande: 2013-08-12

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EITN10
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten en god övergripande förståelse för ämnet multipelantennsystem för trådlös kommunikation. Multipelantennsystem är en viktig teknik för att ge höga datahastigheter i befintliga och kommande trådlösa kommunikationssystem.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursinnehållet presenteras från ett tvärvetenskapligt perspektiv och belyser ämnets olika aspekter för ett kommunikationssystem, såsom kodning/modulation, antenninverkan och radiokanalens utbredningsegenskaper. Detta då prestanda hos ett multipelantennsystem beror på samverkan mellan dessa olika delsystem. Speciellt kommer följande ämnen att presenteras: Bakgrund till multipelantennsystem och grundläggande koncept Radiokanalen för multipelantennsystem Kapacitet hos multipelantennsystem Rum-tid kodning (Space-time coding) Mottagarstrukturer Användning av kanalinformation hos mottagaren Fleranvändarsystem Kapacitetsbegränsingar och kompromisser

Kurslitteratur

Paulraj, A., Nabar, R. & Gore, D.: Introduction to Space-Time Wireless Communications. Cambridge University Press, UK, 2006. ISBN 0521826152.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETI051 Radiosystem och ETI085 Kanalmodellering för trådlös kommunikation

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Hui Li <hui.li@eit.lth.se>


Fullständig visning