Kursplan för

Mikrovågsteori
Microwave Theory

ETEN01F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-08-26

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: ETEN01
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursen ger de grundläggande kunskaper som forskare och ingenjörer inom acceleratorteknik, radarteknik och trådlösa och trådbundna kommunikationssystem bör behärska. Den behandlar fysiken för optiska fibrer, transmissionsledningar, vågledare och mikrovågskaviteter. Den beskriver också den mikrovågsteknik som används i partikelacceleratorer. Många av tillämpningarna är hämtade från de accelerator som konstrueras för MAXIV och ESS.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Områden som behandlas är: transmissionsledningar (twisted pair, koaxialkabel), Smith-diagram och S-matrisen, separationsmetoden, hålrumsvågledare, resonanskaviteter, koppling mellan accelerande partiklar och elektromagnetiska fält, optiska fibrer, komponenter inom optronik, periodiska strukturer, nätverksanalysatorn och finita elementmetoden.

Kurslitteratur

Karlsson A, K.: Microwave theory. 2013.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifter och projekt. Dessa kan endast göras under kursens gång. Projekten redovisas i rapport och muntligt. För godkänt betyg krävs godkända inlämningsuppgifter och godkänt projektarbete.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Elektromagnetisk fältteori (ETE055, ESS050, ETEF01) eller ETE110 Modellering och simulering inom fältteori

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Anders Karlsson <anders.karlsson@eit.lth.se>


Fullständig visning