Kursplan för

Kanalmodellering för trådlös kommunikation
Chanel Modelling for Wireless Communication

ETIN10F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2014-02-05

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: ETIN10
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att skapa en förståelse för radiokanalens beteende och egenskaper och kunna använda dessa för att analysera och utvärdera olika egenskaper hos trådlösa kommunikationssystem. Trådlösa kommunikationssystem utnyttjar radiokanalen för att föra över information. Radiokanalens egenskaper bestämmer därför möjligheter och begränsningar vad det gäller prestanda hos trådlösa kommunikationssystem, men också vad det t. ex. gäller radiobaserad positionering.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen kopplar ihop olika ämnesområden inom t ex radio, digital kommunikation, sannolikhetsteori, stokastiska processer, vågutbredning och matematik. Kursen täcker följande saker: • Utbredningsmekanismer - Frirumsutbredning, reflektion och transmission, diffraktion, spridningsfenomen, vågledareffekter. • Statistisk beskrivning av den trådlösa kanalens egenskaper - Den tidsvarianta och tidsinvarianta tvåstrålekanalen, småskalig fädning med och utan frisikt, Dopplerspektrum, mottagen signalnivå, storskalig fädning. • Karakterisering av den bredbandiga radiokanalen - Jämförelse mellan smalbandiga och bredbandiga system, systemteoretisk beskrivning av radiokanalen, WSSUS (wide-sense stationary uncorrelated scattering)-modellen, beskrivning av tids- och vinkeldispersion. • Kanalmodeller - Smalbandiga modeller, bredbandiga modeller, spatiella egenskaper, deterministiska modeller, modeller för UWB (ultra-wide band)-system. • Kanalmätning - Mätning i tids- och frekvensdomänen, mätning av riktningsegenskaper. • Antenner i trådlösa system - Krav på antenner för mobilkommunikation, antenner för terminaler, antenner för basstationer, aspekter för flerantennsystem. • Rapportskrivning - Hur författar man en vetenskaplig rapport inom ämnesområdet?

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter. Studentens prestation bedöms på två sätt. Studenten skall klara av kursens laborativa moment, vilket består av att i grupper om två studenter, vid tre tillfällen, analysera och utvärdera olika egenskaper hos radiokanalen och skriva en rapport om detta. Det andra och betygssättande momentet är en tentamen bestående av såväl teoretiska frågor som problemlösning. Denna tentamen kan både vara skriftlig och muntlig, inlämnade rapporter på samtliga laborativa moment är ett krav för att få delta i tentamen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning