Kursplan för

Integrerad radioelektronik
Integrated Radio Electronics

ETIN30F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-04-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: ETIN30
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens mål är att ge grundläggande och bred kunskap om konstruktion och analys av integrerad högfrekvenselektronik. Efterfrågan på sådan kunskap är stor då allt fler tillämpningar använder sig av trådlös teknik, till exempel mobiltelefoni, trådlösa datornätverk, kortdistanskommunikation och satellitnavigation. I alla dessa tillämpningar utgör radiodelen en mycket viktig komponent. Kursens tyngdpunkt ligger på metoder för analys och syntes av integrerad högfrekvenselektronik. Den bygger vidare på kurserna Analog IC konstruktion (ETI 063) och Radio (ETI 031), och de radiobyggblock som behandlas i kursen Radio får här sitt innehåll i form av elektronik primärt i CMOS teknologi. Metoder för konstruktion av förstärkare, blandare, oscillatorer m.m. behandlas.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden •kunna bedöma om en konstruktion lämpar sig för integration på en CMOS-krets

Kursinnehåll

Kursen är bred och behandlar ämnen från arkitekturnivå (homodyn, låg-IF, heterodyn), via byggblocksnivå (LNA, blandare, oscillatorer, effektförstärkare) till komponent och layoutnivå. Vad gäller komponenter kan spolar och transformatorer realiseras på chip, vilket inte är möjligt vid lägre frekvenser. Kursens tyngdpunkt ligger på byggblocken och hur de kan realiseras med CMOS teknologi. För och nackdelar med olika kretstopologier behandlas. Det är en målsättning att ta med även de senaste topologierna från forskningen. Metoder att dimensionera de ingående komponenterna för att uppnå givna specifikationer, liksom metoder att analysera egenskaper hos givna konstruktioner är centrala. Moderna CAD-verktyg för konstruktion av RF IC-kretsar är också ett centralt område, där laborationerna spelar en viktig roll. Vid laborationerna får man lära sig att simulera radiobyggblock som förstärkare, blandare och oscillatorer med en modern simulator utvecklad speciellt för ändamålet. Kursen avslutas med en gästföreläsning där föreläsaren berättar om sitt arbete vid en konstruktionsavdelning för integrerade radiokretsar vid ett företag.

Kurslitteratur

H, L.: The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, Second Edition. Cambridge University Press. ISBN 0521835399.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen. Studenten ska vara godkänd på laborationerna samt vara godkänd på tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETIN25 Analog IC-konstruktion

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning