Kursplan för

Högfrekvensförstärkare
RF Amplifier Design

ETIN50F, 7,5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-05-14

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: ETIN50
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande och bred kunskap i analys och konstruktion av högfrekvensförstärkare primärt baserade på diskreta komponenter samt att ge ingenjörsmässiga färdigheter i sådan mätteknik som är nödvändig för verifiering av resultatet. Högfrekvensförstärkare utgör en mycket viktig komponent i tillämpningar som använder sig av trådlös kommunikation, t.ex. mobiltelefoni, radiobaserade multimediaterminaler och datornätverk, kortdistansradio för kommunikation mellan enheter anslutna till datorer. Eftersom detta är ett teknikområde som expanderar kraftigt råder stor efterfrågan på denna kunskap.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursens tyngdpunkt ligger på metoder för analys och syntes av högfrekvensförstärkare. Systematiska metoder för konstruktion av förstärkare behandlas för frekvensområdet MHz till GHz och med avseende på stabilitet, förstärkning och brusfaktor. Transmissionsledningar är ett annat naturligt inslag då våglängden på signalerna ofta är i samma storleksordning som elektronikens dimensioner. Mätteknik med avancerade högfrekvensinstrument såsom spektrum- och nätverksanalysator är viktiga praktiska inslag.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar. Teori som presenteras i föreläsningar tränas i övningar. Kursen omfattar fyra obligatoriska laborationer där avancerade mätmetoder används för att jämföra de teoretiska modellerna med det verkliga utfallet. I kursen ingår även två obligatoriska inlämningsuppgifter.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter. Examinationen sker genom skriftlig redovisning av två inlämningsuppgifter, fyra genomförda laborationer samt en avslutande individuell tentamen (5 tim). Godkända inlämningsuppgifter och laborationer är ett krav för att få tentera.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper:ETIF05 Grundläggande radioteknik

Övrig information

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Göran Jönsson, Goran.Jonsson@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning