Kursplan för

Integrerade AD/DA omvandlare
Integrated AD and DA Converters

ETIN55F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2014-01-13

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: ETIN55
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen skall ge doktoranden en grundläggande kunskap om två typer av mycket viktiga ”mixed-signal” kretsar, dvs A/D- och D/A-omvandlare, som blir allt mer centrala i moderna elektroniska system. Medan signalbehandlingens största del utan tvekan utförs i den digitala domänen, väldigt ofta är systemets ingång och/eller utgång analog: som exempel kan nämnas effektförstärkare i digitalt ljud, skärmar och monitorer i digital video, och antennen i radiokommunikationer, alla tillämpningar som typiskt kräver högpresterande A/D- och D/A-omvandlare. Faktum är att mycket skilda områden som radiokommunikation, trådbunden kommunikation, hörapparater, och i allmänhet alla typer av inbyggda system, upplever ett mycket starkt tryck mot att förflytta omvandlarna närmare och närmare användargränssnittet, för att komma in i det robusta och konstruktörvänliga digitala området så fort som möjligt. Följaktligen är prestandan hos A/D- och D/A-omvandlarna, i termer av omvandlingshastighet, signalområde, energiförbrukning och kretsyta en mycket viktig parameter i många kommersiella kretsars övergripande kvalitet.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna implementera en A/D- eller D/A-omvandlare i en praktisk tillämpning, samt utförligt simulera den på komponentnivå med hjälp av avancerade CAD-verktyg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Teoretiska grunder till A/D- och D/A-signalomvandling; specifikationer för A/D- och D/A-omvandlare; vanligaste arkitekturer för A/D- och D/A omvandlare; ”Nyquist”-hastighet och översamplade A/D- och D/A omvandlare; kretslösningar till A/D- och D/A-omvandlare; state-of-the-art A/D- och D/A omvandlare från aktuella tillämpningar.

Kurslitteratur

F, M.: Data Converters. ISBN 9780387324852.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig rapport. Närvaro på minst 10 föreläsningar, godkända laborationer och godkända skriftliga laborationsrapporter ger betyget Godkänt.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Kursansvarig: Pietro Andreani, pietro.andreani@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning