Kursplan för

Avancerade AD/DA omvandlare
Advanced AD/DA Converters

ETIN60F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustavsson
Datum för fastställande: 2013-08-12

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: ETIN60
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten en både teoretisk och praktisk förståelse av A/D- och D/A-omvandlare, vilka är grundläggande och numera allestädes närvarande funktioner i gränssnittet mellan analoga och digitala kretsar. Särskild fokus kommer att ligga på omvandlare byggda med hjälp av Delta-Sigma modulatorer.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Grunder för A/D- och D/A-omvandlare; grunder för Delta-Sigma A/D och D/A omvandlare; första- och andra-ordningens Delta-Sigma modulatorer; högreordningens Delta-Sigma-modulatorer; tidskontinuerliga modulatorer; decimeringsfilter; konstruktion av Delta-Sigma omvandlare på kisel; testning av A/D och D/A omvandlare; senaste rönen inom CMOS Delta-Sigma omvandlare.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig rapport. Närvaro på minst 10 föreläsningar, godkända laborationer och godkänd skriftlig rapport ger betyget Godkänd
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETIN55 Integrerade A/D och D/A omvandlare

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Pietro Andreani <pietro.andreani@eit.lth.se>


Fullständig visning