Kursplan för

Avancerad analog design
Advanced Analogue Design

ETIN75F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-02-25

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: ETIN75
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen är en fortsättning på analog elektronik och ger en fördjupning i konstruktion av negativt återkopplade förstärkare. Förstärkare är hjärtat i analoga system, därför är teorin tillämpbar även för andra analoga system. Kursen ger en komplett designmetodik för förstärkare. Flera aspekter tas upp tex brus och frekvenskompenseringsmetoder. Kursen ger goda grunder i reglerteori.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursens huvudmål är att lära ut syntes av högpresterande negativt återkopplade förstärkare med hjälp av strukturerad konstruktionsmetodik. Kursen behandlar brus, distorsion, bandbredd och biasering. Brus: Behandlar brusets ursprung, beräkning av ingångsbrus och optimering av brusprestanda. Distorsion: Hur distorsion uppkommer och distorsionsgodhetstal; Distorsionen beskrivs med hjälp av potensserier och klippning; Optimering av strömbudget och inverkan av lokal återkoppling. Bandbredd: Estimering av maximal bandbredd; Phantom-zero och pole-split studeras som avancerade metoder för frekvenskompensering. Bias; Biasering av flerstegsförstärkare; Realisering av biaskällor samt global biasåterkoppling.

Kurslitteratur

•Kompendium: Lecture notes 2012. •Kompendium: Exercises, Laboratory manual 2012.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter. Betygsskala: TH Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, inlämningsuppgifter och laborationer. Betyget sätts efter resultatet på tentamen. Två ordinarie omtentamina ges men laborationer ges endast en gång per år.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper:ESS020 eller ESSF01 Analog Elektronik

Övrig information

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Bertil Larsson, bertil.larsson@eit.lth.se Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier. Om färre än 8 anmälda, kan kursen ställas in.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning