Kursplan för

Introduktionskurs för nya forskarstudenter i fysik
Introduction Course for New Doctoral Students in Physics

FAF030F, 1.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Anders Gustafsson/FUN(2)
Datum för fastställande: 2022-06-17

Allmänna uppgifter

Avdelning: Fysiska institutionen, LTH
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens mål är att ge en övergripande introduktion till forskarutbildningen i fysik och underlätta starten av den egna forskarutbildningen.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Introduktion till fysiska institutionen (organisation, utbildning, forskning), introduktion till hantering av personalärenden (semester, sjukdom, ledighet, etc.), introduktion till forskarutbildning i fysik (allmän studieplan, individuell studieplan, kurser, rutiner, m.m.), aktivt arbete med individuell studieplan (särskilt lärandemålen), introduktion till karriärplanering, internationella perspektiv i forskarutbildningen, likabehandling, hållbar utveckling inom forskarutbildningen, doktorandperspektivet, informationssökning, referenshantering, open access-publicering, forskningsportalen/LUCRIS, introduktion till muntlig och skriftlig kommunikation, introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik, introduktion till undervisning vid institutionen.

Kurslitteratur

Ingen kurslitteratur.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, projekt. Undervisningen utgörs av lektioner/seminarier (ca 22 lektionstimmar) och projektarbeten. Kurslängd 6-7 veckor med ca en lektion per vecka à 3 lektionstimmar. Projektarbeten kring 1) individuella tolkningar av lärandemål, 2) lägga upp information i LUCRIS, och 3) påbörja individuell referenslista, är obligatoriska moment.

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig rapport. Examination sker genom aktivt deltagande i lektioner, och obligatoriska moment. För att bli godkänd på kursen krävs minst 75% deltagande i lektionerna och godkända obligatoriska moment.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Kursen ges vid Fysiska institution. Poäng kan inte erhållas för både ??0643F och NFY015F då kurserna har samma innehåll. Kursen är ett komplement till GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning