Kursplan för

Fotonik och optisk kommunikation
Photonics and Optical Communication

FAF095F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-04-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Atomfysik (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskoder: FAF095, FYST41
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om grundläggande principer för design av hårdvarusidan av fiberoptiska kommunikationssystem. Detta uppnås genom studier av fysikaliska principer, funktion och prestanda hos optiska fibrer och vågledare samt av hur dessa komponenter integreras till fiberoptiska kommunikationssystem.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Föreläsningar: •Vågledaroptik •Fiberoptik •Fiberoptiska kommunikationssystem Tre laborationer: Fiberoptik, Integrerad optik, Fiberoptiska system. Demonstrationer: Studiebesök och exempel på aktuella forskningsprojekt.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, studiebesök

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFF01 Optik och optisk design

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning