Kursplan för

Optik och optisk design
Optics and Optical Design

FAFF01F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-03-21

Allmänna uppgifter

Avdelning: Atomfysik (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskoder: FAFF01, FYST43
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna förståelse för de grundläggande principerna inom optik och att ge en introdution till optisk design, med hjälp av ett ray tracing program.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Stråloptik, matrisformulering, Vågoptik, Fourier optik, Elektromagnetisk optik, Polarisation. Tre laborationer: Interferometri, Fourieroptik och Polarisation. Ett projekt med ray tracing.

Kurslitteratur

Saleh, B. E. A. & Teich, M. C.: Fundamental of Photonics.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer med skriftlig rapport. Rapport och muntlig redovisning om ray tracing projektet.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i fysik och matematik

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning