Kursplan för

Lasrar
Lasers

FAFN01F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-04-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Atomfysik (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskoder: FAFN01, FYSN14
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om de fysikaliska principerna för laserfysiken och att ge en orientering om lasertyper och lasertekniker.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

•Gaussiska strålar, utbredning via optiska komponenter •Resonatoroptik •Fotoner och atomer •Laserförstärkare •Lasrar •Statistikoptik, koherens Laborationer: Helium-neonlasern, Diodlasern, Neodymlasern. Projekt (ray tracing).

Kurslitteratur

Saleh, B. E. A. & Teich, M. C.: Fundamental of Photonics.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter. Tre laborationer med rapporter. Skriftlig tentamen. Ett mindre projekt (ray tracing).
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i fysik och matematik. Grundkunskaper i optik.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning