Kursplan för

Optoelektronik och optisk kommunikation
Optoelectronics and Optical Communication

FFFN25F, 7,5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2017
Beslutad av: Mats Ohlin
Datum för fastställande: 2017-06-19

Allmänna uppgifter

Avdelning: Fasta tillståndets fysik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskoder: FFFN25, FYST50
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen ska ge förutsättningar för att dels kunna välja lämpliga komponenter för olika tillämpningar inom optoelektronik och optisk kommunikation, dels kunna arbeta med utveckling av nästa generation komponenter. För att uppnå detta läggs stor vikt vid såväl den bakomliggande fysiken som vid hur prestanda påverkas av komponentdesign och materialval.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden vara godkänd på skriftlig tentamen samt på laborationerna.

Kursinnehåll

*Optiska processer i halvledare, materialegenskaper, laddningsbärardynamik. *Vågledaroptik, fiberoptik och optisk kommunikation. *Kvantstrukturer och mikrokaviteter. *Ljusutsändande komponenter: lysdioder och laserdioder. *Ljusabsorberande komponenter: detektorer, kamerachip och solceller.

Kurslitteratur

Saleh, B. E. A. & Teich, M. C.: Fundamentals of Photonics, 2nd ed. Wiley-Interscience, 2007, ISBN: 978-0-471-35832-9.. Wiley-Interscience, 2007. ISBN 9780471358329.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport. Skriftliga labrapporter samt tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Kunskaper i halvledarfysik motsvarande FFFF05 Fasta tillståndets fysik, FFFF01 Elektroniska material eller ESS030 Komponentfysik.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.ftf.lth.se/education/quick-links-to-course-pages/fffn25-optoelectronics-and-optical-communication/


Fullständig visning