Kursplan för

Avancerad brottmekanik
Advanced Fracture Mechanics

FHL001F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2014-04-29

Allmänna uppgifter

Avdelning: Hållfasthetslära
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i brottmekanik och färdighet i enkel brottmekanisk dimensionering.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Förstå bakgrunden och kunna utveckla egen teori gällande linjär brottmekanik. Ha kännedom om olinjära brottmekaniska metoder. Förstå skillnaden mellan kontinuummekanik och brottmekanik. Ha kunskap om vilka metoder som används i industriell verksamhet.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna använda brottmekaniska metoder för linjär brottmekanik samt kunna ta fram och tillämpa linjära metoder för olika typer av förutsättningar. Kunna tillämpa olinjära brottmekaniska metoder på realistiska ingenjörsproblem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna avgöra när risk för brott i strukturer kan föreligga. Förstå koncept som leak before break och andra metoder för att undvika snabb sprickutbredning.

Kursinnehåll

Kursen omfattar tre delar: I) Brottmekanikens grunder som omfattar linjärbrottmekanik, spänningsintensitetsfaktorer, brottseghet, beräkningsmetoder, olinjär brottmekanik, J-integraler, CTOD, HRR-fält, J-stryrd spricktillväxt. II) Brottmekanismer bakom sprödbrott och klyvbrott, övergång från segt till sprött beteende, mikromekaniska modeller, polymerer, keramer och kompositer. III) Tillämpningar. provningsmetoder (KIc-, J- och CTOD-test), dynamisk provning, sprickarrest, provning av svetsfogar, Charpytest, provning av icke-metaller, dimensionering, beräkningsmetoder för K och J, R6-metoden, finitaelementberäkningar, gränslastberäkning.

Kurslitteratur

Anderson, T. L.: Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications. Kompletterande särtryck som delas ut vid föreläsningarna.. CRC Press Inc, Boca Raton, Florida, USA, 2005. ISBN 9780849316562.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Engelska B eller motsvarande
Förutsatta förkunskaper: Grundläggande hållfasthetslära i en och två dimensioner. Elementära kunskaper i kontinuummekanik, enkel flerdimensionell matematisk analys, differentialekvationer serieutveckling.
Urvalskriterier: Tidpunkt för kursanmälan

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning