Kursplan för

Kontaktmekanik
Contact Mechanics

FHL015F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2015
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2015-04-09

Allmänna uppgifter

Avdelning: Hållfasthetslära
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskaper om moderna formuleringar, algoritmer och diskretiseringar för kontaktmekanik

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna välja lämplig kontaktformulering utifrån problemställning

Kursinnehåll

1. Kontinuummekaniska bakgrunden för det kontaktmekaniska problemet. 2. Stark och svag form 3. Diskretiseringen av kontaktproblemet 4. Lösningsmetodik för olinjära system med olikhetsbivillkor 5. Endimensionella kontaktformuleringar 6. Två och tredimensionella kontaktformuleringar

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar

Kursens examination

Examinationsform: Muntlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: olinjär kontinuummekanik, olinjär finita elemenmetod

Övrig information

Ansökan via epost

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning