Kursplan för

Kärnfysik, fördjupningskurs
Nuclear Physics, Advanced Course

FKF021F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-11-26

Allmänna uppgifter

Avdelning: Kärnfysik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: FKF021
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet är att ge fördjupade kunskaper om atomkärnans fysik genom ett kvantmekaniskt betraktelsesätt. Speciellt behandlas olika modeller av hur atomkärnan är uppbyggd, sönderfallsprocesser och kärnreaktioner. Kursen har många kopplingar till pågående forskning inom grundläggande och tillämpad kärnfysik vid Lunds Universitet.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kärnkrafterna, kärnmodeller, det radioaktiva sönderfallet, alfa-, beta- och gamma-emission, kärnreaktioner, fission och fusion, kärnreaktorer, astrofysikaliska aspekter av kärnfysik, kärnspektroskopi.

Kurslitteratur

Krane, K.: Introductory Nuclear Physics (or comparable book on basic Nuclear Physics).
Utdelat material

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar. Kursen samordnas med motsvarande kurs vid Naturvetenskapliga fakulteten (FYSC12).

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, inlämningsuppgifter. Muntlig tentamen med krav på godkända inlämningsuppgifter, laborationer och laborationsrapporter. Laborationsmomenten utförs i grupp.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: FYSA01, FAFF10, eller motsvarande

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.nuclear.lu.se/utbildning/valfria_kurser/foerdjupningskurs_i_kaernfysik/


Fullständig visning