Kursplan för

Atmosfärskemi och -fysik
Atmospheric Chemistry and Physics

FKF035F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2020
Beslutad av: Anders Gustafsson / FUN(2)
Datum för fastställande: 2019-11-15

Allmänna uppgifter

Avdelning: Kärnfysik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen ska ge förståelse av fysikaliska, kemiska och meteorologiska processer i atmosfären samt ge insikter i människans påverkan på atmosfärens sammansättning och därmed miljön, t.ex. klimat och stratosfäriskt ozon. Kursen syftar även till att ge förmåga att värdera miljöfrågeställningar från ett naturvetenskapligt betraktelsesätt i arbetsliv och samhällsdebatt.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Atmosfärens sammansättning och termodynamiska egenskaper, meteorologi, meteorologiska modeller, geokemiska kretslopp, klimat, växthusgaser, aerosoler, kemisk reaktionskinetik, stratosfäriskt ozon, atmosfärens oxiderande förmåga, marknära ozon och surt regn. Projektarbetet omfattar studier av vetenskaplig litteratur, uppföljning samt redovisning vid seminarium. Forskarstudenten väljer fördjupningsområde, som ska godkännas av kursledningen innan projektet påbörjas. Området skall vara inriktat mot atmosfären, bygga på kursinnehållet, och innebära en breddning av kunnandet. Projektet får inte vara en del av det egna avhandlingsarbetet. Det är dock OK att fördjupa sig i ett område som senare kan vara till nytta i det egna avhandlingsarbetet.

Kurslitteratur

Jacob: Introduction to Atmospheric Chemistry. ISBN 0691001855.
Kompletterande material utdelat under kursen.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projekt. Projektarbetet omfattar 3,5 hp ( ca 2 veckors arbete).

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, seminarieföredrag av deltagarna. Examinationen består av dels en skriftlig tentamen (omfattning 4 hp) där studenten individuellt besvarar frågor av både redogörande och beräkningskaraktär, dels ett projektarbete (omfattning 3,5 hp) som presenteras muntligt i form av ett seminarium (ca 45 min inkl. diskussion).
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys, eller motsvarande.

Övrig information

Närvaro vid första föreläsningen är obligatoriskt för att få tillträde till kursen. Kursen följer kursen FKFF05 och skiljer sig genom ett utökat projektarbete.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.nuclear.lu.se/utbildning/obligatoriska_kurser/atmospheric_chemistry_and_physics/


Fullständig visning