Kursplan för

Miljömätteknik
Methods for Environmental Monitoring

FKF100F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2016
Beslutad av: FN1/AndersGustafsson
Datum för fastställande: 2016-04-25

Allmänna uppgifter

Avdelning: Kärnfysik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskoder: FKF100, FYST18
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursen ska ge förståelse för avancerad mätteknik speciellt applicerad på luftmiljön, samt hur dessa tekniker kan användas för att ge underlag för bedömningar av miljö- och hälsorisker orsakade av människans aktiviteter. Kursen syftar även till att stimulera till ett tänkande rörande hur olika vardagliga mänskliga aktiviteter påverkar vår miljö och hälsa, samt att ge förmåga att värdera miljöfrågeställningar från ett naturvetenskapligt betraktelsesätt i arbetsliv och samhällsdebatt.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden ha stimulerats till ett tänkande rörande hur olika vardagliga mänskliga aktiviteter påverkar vår miljö och hälsa.

Kursinnehåll

Presentation av olika luftkvalitetsproblem och deras miljö- och hälsoeffekter. Genomgång av olika typiska mätsituationer. Flerfasproblematik speciellt vid luftföroreningsstudier. Fysikaliska och kemiska processer vid luftföroreningar. Genomgång av olika fysikaliska och kemiska mät- och analysmetoder för miljöfrågeställningar. Kursen omfattar föreläsningar, laborationer, demonstrationer samt ett projektarbete (gruppstorlek: 2-4). Föreläsarna hämtas från olika vetenskapliga discipliner och har stark forskningsförankring. Projektarbetet i grupp innefattar en utvärdering av miljömätdata och en muntlig och skriftlig presentation av utvärderingen. Det ämnar att utröna miljötillståndet för ett autentiskt problem, som lärarna vill få utrett. Laborations- och demonstrationsdelarna innebär att de studerande bereds tillfälle att direkt arbeta med högteknologisk forskningsutrustning eller få den demonstrerad.

Kurslitteratur

Pärm med kopierat material från de medverkande institutionerna och avdelningarna.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, projekt, studiebesök

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. Examinationen består av två delar, dels en skriftlig tentamen där studenten individuellt besvarar frågor främst av redogörande karaktär, dels ett projektarbete i grupp. För godkänt krävs även att studenten deltagit i laborationer och fått samtliga laborationsredogörelser godkända.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande fysik

Övrig information

Kursen ges i samarbete mellan avdelningarna för kärnfysik, förbränningsfysik samt ergonomi och aerosolteknologi vid teknisk fakultet, institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys vid naturvetenskaplig fakultet samt avdelningen för arbets- och miljömedicin vid medicinska fakulteten.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Adam Kristensson <adam.kristensson@fysik.lu.se>
Hemsida: http://www.nuclear.lu.se/utbildning/valfria-kurser/miljoemaetteknik/


Fullständig visning