Kursplan för

Atmosfärskemi och -fysik
Atmospheric Chemistry and Physics

FKFF01F, 4 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN1/Björn Regnell
Datum för fastställande: 2013-11-08

Allmänna uppgifter

Avdelning: Kärnfysik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: FKFF01
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen ska ge förståelse av fysikaliska, kemiska och meteorologiska processer i atmosfären samt ge insikter i människans påverkan på atmosfärens sammansättning och därmed miljön, t.ex. klimat och stratosfäriskt ozon. Kursen syftar även till att ge förmåga att värdera miljöfrågeställningar från ett naturvetenskapligt betraktelsesätt i arbetsliv och samhällsdebatt.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden * ha ökad förmåga att värdera miljöfrågeställningar från ett naturvetenskapligt betraktelsesätt i arbetsliv och samhällsdebatt

Kursinnehåll

Atmosfärens sammansättning och termodynamiska egenskaper, meteorologi, meteorologiska modeller, geokemiska kretslopp, klimat, växthusgaser, aerosoler, kemisk reaktionskinetik, stratosfäriskt ozon, atmosfärens oxiderande förmåga, marknära ozon och surt regn.

Kurslitteratur

Introduction to Atmospheric Chemistry. 1999. ISBN 9780691001852.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projekt. Projektarbetet omfattar studier av vetenskaplig litteratur, uppföljning samt redovisning av projektarbetet vid minisymposium. Projektet kan utökas till ett mer omfattande projekt (fördjupning inom något ämnesområde). Kursen ger då 7,5 hp.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport. Examinationen består av dels en skriftlig tentamen där studenten individuellt besvarar frågor av både redogörande och beräkningskaraktär, dels ett projektarbete.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Bengt Martinsson <bengt.martinsson@fysik.lu.se>


Fullständig visning