Kursplan för

Kärnfysik, fördjupningskurs
Nuclear Physics, Advanced Course

FKFN20F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2016
Beslutad av: FN1/AndersGustafsson
Datum för fastställande: 2016-04-25

Allmänna uppgifter

Avdelning: Kärnfysik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: FKFN20
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet är att ge fördjupade kunskaper om atomkärnans fysik genom ett kvantmekaniskt betraktelsesätt. Speciellt behandlas olika modeller av hur atomkärnan är uppbyggd, sönderfallsprocesser och kärnreaktioner. Kursen har många kopplingar till pågående forskning inom grundläggande och tillämpad kärnfysik vid Lunds Universitet.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kärnkrafterna, kärnmodeller, det radioaktiva sönderfallet, alfa-, beta- och gamma-emission, kärnreaktioner, fission och fusion, kärnreaktorer, astrofysikaliska aspekter av kärnfysik, kärnspektroskopi.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, inlämningsuppgifter. Muntlig tentamen med krav på godkända inlämningsuppgifter, laborationer och laborationsrapporter. Laborationsmomenten utförs i grupp.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FYSA01, FAFF10, eller motsvarande

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Dirk Rudolph <dirk.rudolph@fysik.lu.se>
Hemsida: http://www.nuclear.lu.se/utbildning/valfria-kurser/kaernfysik-foerdjupningskurs/


Fullständig visning