Kursplan för

Matematikdidaktik för högskolan
Mathematics Education from a University Perspective

FMA026F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2014-01-06

Allmänna uppgifter

Avdelning: Matematik (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Kursens syfte är att kraftigt förbättra doktorandens förmåga att undervisa matematik på högskolenivå.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Konkreta moment som behandlar undervisning, undervisningsplanering och examination ingår. Olika teorier om studenternas matematiklärande presenteras och en orientering om forskning inom området ges.

Kurslitteratur

J.Mason: Mathematics Teaching Practice: Guide for university and college lecturers.. Horwood Publishing, 2002. ISBN 1898563799.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning