Kursplan för

Diskret matematik
Discrete Mathematics

FMA091F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2021
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-11-15

Allmänna uppgifter

Avdelning: Matematik (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: FMA091
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att behandla några grundläggande delar av den diskreta matematiken, av betydelse inom datavetenskap, informationsteori, signalbehandling, fysik och många andra tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Syftet är vidare att utveckla studenternas förmåga att lösa problem och att tillgodogöra sig matematisk text. Kursen ska också ge matematisk allmänbildning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Talteori: Delbarhet. Primtal. Euklides algoritm. Kinesiska restsatsen. Modulär aritmetik. Mängder, funktioner och relationer: Injektiv, surjektiv och bijektiv funktion. Invers funktion. Ekvivalensrelationer. Kombinatorik: De fyra fallen dragning med/utan återläggning, med/utan hänsyn till ordning. Binomialkoefficienter. Principen om inklusion och exklusion. Metoden med genererande funktion. Rekursion: Rekursionsformler och differensekvationer. Ringar och kroppar: Definition. Tillämpningar på kodningsteori. Grafteori: Terminologi och grundläggande begrepp. Euler- och Hamilton-grafer. Kombinatorik: De fyra fallen dragning med/utan återläggning, med/utan hänsyn till ordning. Binomialkoefficienter. Principen om inklusion och exklusion. Metoden med genererande funktion. Grafteori: Terminologi och grundläggande begrepp. Euler- och Hamilton-grafer. Tillämpningar i kodningsteori.

Kurslitteratur

Tillgänglig som pdf-fil på nätet. 54 sidor.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, muntlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAB65 Endimensionell analys och FMAB20 Linjär algebra

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/


Fullständig visning