Kursplan för

Anisotropa Banachrum för hyperbolisk dynamik
Anisotropic Banach Spaces for Hyperbolic Dynamics

FMA155F, 4 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2018-08-24

Allmänna uppgifter

Avdelning: Matematik (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Målet är att ge en introduktion till den nya och forfarande utvecklande trenden att använda anisotropa banachrum för att analysera statistiska egenskaper hos hyperboliska dynamiska system. Målet är att studenten ska utveckla en förståelse för de bakomliggande ideerna till dessa tekniker och lära sig hur de används i enkla fall.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden förstå hur ruelleska överföringsoperatorer kan användas för att analysera statistiska egenskaper hos dynamiska system och hur anisotropa banachrum används för att analysera spektrala egenskaper hos dessa operatorer. Studenten måste veta hur dessa tekniker används i enkla fall.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna förklara hur anisotropa banachrum och ruelleska operatorer används för att analysera hyperboliska dynamiska system, och ge översiktliga bevis i enkla fall.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna bedömma vilka för och nackdelar olika typer av anisotropa banachrum har i olika situationer.

Kursinnehåll

Anisotropa banachrum; hyperbolisk dynamik; ruelleska överföringsoperatorer.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Föreläsningar

Kursens examination

Examinationsform: Muntlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning