Kursplan för

Vetenskaplig programmering i Python och Fortran
Scientific Computing with Python and Fortran

FMA320F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2024
Beslutad av: Maria Sandsten
Datum för fastställande: 2024-03-19

Allmänna uppgifter

Avdelning: Matematik (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen behandlar programmering i Python och Fortran. Fokus ligger på vetenskaplig programmering med metoder som är användbara för forskarstuderande inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Föklara hur vetenskapliga beräkningar kan implementeras med hjälp av Python och Fortran.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Numeriska beräkningar med Python och NumPy Datahantering Python Visualisering av data i Python Introduktion till Fortran Utveckling av program som innehåller båda Fortran och Python (Mixed-language programming)

Kurslitteratur

Litteratur medelas deltagarna innan kursstart.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar. Undervisningen består av föreläsningar, handledda introduktionssessioner och datorövningar.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter. Examinationen baseras på inlämningsuppgifter under kursen och på en slutlig projektuppgift.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i MATLAB eller Python krävs för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Övrig information

Kontakt: Jonas Lindemann, jonas.lindemann@lunarc.lu.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning