Kursplan för

Biomatematik
Biomathematics

FMAN01F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2014-01-27

Allmänna uppgifter

Avdelning: Matematik (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: FMAN01
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen är inrättad för att introducera doktoranderna till användningen av matematiska modeller för biologiska problemställningar. Viktiga tillämpningar där matematiska modeller har visat sig vara användbara finns till exempel inom populationsdynamik, spridning av infektionssjukdomar och medicinering. Syftet är också att förbereda för fortsatta studier i t ex biologiska system och evolutionsbiologi.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Populationstillväxt. Icke-linjära differensekvationer. Evolutionsdynamik. Kontinuerliga modeller. Fasplansmetoder. Molekyldynamik. Cellcykeln. Gränscykler, oscillationer och exciterbara system. Diffusionsmodellering. PDE-modeller. Mönstergenerering.

Kurslitteratur

Edelstein-Keshet, L.: Mathematical Models in Biology. McGraw-Hill College, 1988. ISBN 9780075549505.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, muntlig tentamen, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning