Kursplan för

Mekaniska vibrationer
Mechanical Vibrations

FMEN11F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Professor Per Kristiansson
Datum för fastställande: 2018-05-04

Allmänna uppgifter

Avdelning: Mekanik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: FMEN11
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig: kunskaper om teorin för små svängningar i odämpade och dämpade mekaniska system bestående av diskreta system med multipla frihetsgrader, samt kontinuerliga system insikt i teorin för vågutbredning i elastiska material förståelse för olika fysikaliska begrepp, som exempelvis resonans och antiresonans erfarenhet av tillämpningar inom ämnesområdet mekaniska vibrationer

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Små svängningar för n-frihetsgradsystem. Fria svängningar och påtvingade svängningar. Dämpmekanismer. Gyroskopiska krafter. Modanalys (normalmoder, komplexa moder). Överföringsfunktioner. Transienta förlopp. Kontinuerliga system och vågutbredning. Vibrationsdämpning och vibrationsisolering. Exempel på numerisk analys av mekaniska vibrationer. Industritillämpningar.

Kurslitteratur

Lidström, P.: Lecture notes on Mechanical Vibrations.. Division of Mechanics Lund University, 2017.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, studiebesök

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurser i mekanik, linjär algebra och analys.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.mek.lth.se/education/fmen11/


Fullständig visning