Kursplan för

Numerisk linjär algebra
Computational Linear Algebra

FMN005F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2014-05-13

Allmänna uppgifter

Avdelning: Numerisk analys (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att lära ut teoretiska och pratiska aspekter av moderna iterativa beräkningsmetoder i numerisk linjär algebra. Denna kunskap behövs i alla beräkningsintensiva vetenskaper t.ex. strömningsmekanik, bildbehandling, reglerteknik, meteorologi samt beräkningsmatematik. Dessutom är kursens syfte att leda studenten till några relevanta forskningsfrågor inom numerisk linjär algebra i samband med numerik för partiella differentialekvationer som dess främsta tillämpning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden ha visat väsentligt utökad och mer användbar kunskap i numerisk linjär algebra än vad som krävs i grundkursen.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna värdera och diskutera olika numeriska metoder inom linjär algebra

Kursinnehåll

Kursen har sin fokus i iterativa metoder för stora, glesa linjära problem. Sådana problem upstår från diskretisering av partiella differential ekvationer.

Kurslitteratur

Saad, Y.: Iterative Methods for Sparse Linear Systems. SIAM, 2003.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. Muntliga presentationer i seminarieform samt numeriska experiment
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Numerisk Analys kurser som ingår i civilingenjörprogrammen E,F,Pi, D eller i magister programmen i fysik och matematik. Kunskap i programmering i C, C++, MATLAB eller Python.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning