Kursplan för

Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik
Iterative Solution of Large Scale Systems in Scientific Computing

FMN020F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2016
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2015-11-13

Allmänna uppgifter

Avdelning: Numerisk analys (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Ett centralt problem i beräkningsvetenskap är lösning av ickelinjära och linjära ekvationssystem. De uppstår när man löser randvärdesproblem, styva ordinära differentialekvationer och i optimering. Särskilda svårigheter uppstår när systemen är stora, med miljontals obekanta. Så är ofta fallet när man diskretiserar partiella differentialekvationer som modellerar viktiga fenomen i naturvetenskap och teknik. På grund av systemens storlek blir det nödvändigt att använda iterativa metoder. Syftet med denna kurs är att lära ut moderna metoder för lösning av sådana system. Kursen utgör en direkt fortsättning på FMNN10 Numeriska metoder för differentialekvationer, och utvidgar doktorandens verktygslåda för att beräkna approximativa lösningar till partiella differentialekvationer.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna bedöma, för ett givet linjärt eller ickelinjärt system, vilken lösningsmetod som är lämplig.

Kursinnehåll

Hur storskaliga linjära och ickelinjära system uppstår inom beräkningsteknik Konvergenshastighet Stoppkriteria Fixpunktsmetoder och deras konvergensegenskaper Newtons metod, dess konvergensegenskaper och svagheter Icke-exakta Newtonmetoder och deras konvergensegenskaper Metoder av Newtontyp och deras konvergensegenskaper Linjära system Krylov underrum och GMRES - Generalized Minimal RESidual method GMRES med prekonditionering Jacobianfria Newton-Krylov-metoder Multigridmetoder i en och två dimensioner Multigridmetoder för ickestandardekvationer och för ickelinjära system

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, skriftlig rapport
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMNN10 Numeriska metoder för differentialekvationer

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Gustaf Söderlind <gustaf.soderlind@math.lu.se>
Hemsida: http://www.ctr.maths.lu.se/course/IterSol/


Fullständig visning