Kursplan för

Konvex optimering med tillämpningar
Convex Optimization with Applications

FRT016F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2019
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-03-03

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Målet med kursen är att ge studenter verktyg och erfarenhet av att känna igen och formulera konvexa optimeringsproblem som dyker upp i tillämpningar att introducera grundläggande teori för sådana problem, med fokus på resultat som är användbara vid beräkningar att ge studenter en grundläggande förståelse i hur dylika problem löses och viss erfarenhet av att lösa dem att ge studenter den kunskap som behövs för att använda metoderna i deras egen forskning eller tillämpning

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna kritiskt värdera och jämföra olika formuleringar av konvexa optimeringsproblem och algoritmer med avseende på olika kvalitetsegenskaper

Kursinnehåll

Kursen består av tre delar * Grundläggande teori för konvexa mängder och funktioner * Erfarenhet av formulering av tillämpningsproblem som konvexa optimeringsproblem * Förståelse och erfarenhet av effektiva optimeringsalgoritmer

Kurslitteratur

Boyd, S. & Vandenberghe, L.: Convex Optimization. Cambridge University Press.
Gratis version på http://www.stanford.edu/~boyd/cvxbook/

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, övrigt. * Veckovisa inlämningsuppgifter * Studenter förväntas även ta en aktiv roll i de veckovisa övningstillfällen * Ta-hem tenta
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Linjär algebra, flerdimensionell analys, sannolikhetsteori

Övrig information

Ersätter FRT015F.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Emil Vladu <emil.vladu@control.lth.se>


Fullständig visning