Kursplan för

Spelteori
Game Theory

FRT032F, 8 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2014
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2015-02-10

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Denna kurs är en introduktion till grundläggande spelteori. Spelteori är läran om strategisk beslutsoptimering, där matematiska modeller av konflikt och samverkan mellan rationella beslutsfattare används. En annan formulering är att det är fler-personers optimering. Applikationer ges för system skapade genom ingenjörskonst, t.ex. distribuerad reglering av kommunikationsnätverk, resursfördelning, system med flera aktörer, prissättning och investeringsbeslut på internet men även sociala system såsom ekonomiska och biologiska nätverk. Kursen betonar teori, matematiska verktyg, modellering samt jämviktsbegrepp i olika sammanhang.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna bedöma vilken spelteoretisk struktur som passar för ett visst problem samt vilket av jämviktskoncepten som bör användas för att lösa problemet.

Kursinnehåll

Olika spelstrukturer såsom stategispel och den mer omfattande formen, extensiva spel. Dessa kan vara kontinuerliga eller diskontinuerliga i sin struktur. Vertyg för att undersöka jämvikt; itererad strikt dominans och Nash-jämvikt. Vidare behandlas rationaliserbarhet hos spelare, korrelation mellan spelares rationaliserbarhet, evolution och inlärning under spelets gång samt upprepande spel. Dessutom behandlas spelteori som kan användas för att beskriva auktioner, förhandlingar, spel med otillräcklig information, differentialspel, resursfördelningar och prissättning.

Kurslitteratur

Fudenberg, Drew & Tirole., J.: Game Theory. MIT Press,.
Vi använder även kursmaterial från MIT OpenCoursware "Game Theory with Engineering Applications"

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projekt, litteraturkurs som självstudier. Det mesta av materialet behandlas som självstudier förutom materialet på differentialspelsteori där föreläsningar erbjuds.

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning