Kursplan för

Avancerad PID-reglering
Advanced PID Control

FRT090F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-02-24

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Målet med kursen är att ge studenter verktyg och erfarenhet av att känna igen och formulera reglertekniska problem som är lämpliga att lösa med PID-reglering att introducera grundläggande teori för PID-reglering att ge studenter den kunskap som behövs för att använda metoderna i deras egen forskning eller tillämpning

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Förstå PID-regulatorns funktion, dess inställning och hur den kan användas för att lösa complexa reglerproblem.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna trimma PID-regulatorer samt bygga upp instrumentering för större processavsnitt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna kritiskt värdera och jämföra olika formuleringar av reglertekniska problem med avseende på olika kvalitetsegenskaper

Kursinnehåll

Modellbygge, PID-regularn, Design, Reglerprinciper kopplade till PID-regulatorn.

Kurslitteratur

Åström, H.: Advnced PID control. ISA, 2005. ISBN 1556179421.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Tore Hägglund <tore.hagglund@control.lth.se>


Fullständig visning