Kursplan för

Distribuerad reglering
Distributed Control

FRT100F, 6 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2014-03-11

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Klassisk reglerteori utgår vanligen från att alla mätningar kan bearbetas samtidigt för beslut om styråtgärder. I storskaliga system, såsom elektriska transmissionsnät och datanätverk, är detta inte realistiskt. Denna kurs lär ut teori som kan användas i sådana situationer.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna de viktigaste teoretiska resultaten i varje föreläsning och förstå huvudargumenten i bevisen.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna utnyttja tillgänglig teori för lösa konkreta uppgifter gällande analys och syntes av distributede regulatorer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden förstå fördelar och nackdelar med distribuerad reglering jämfört med centraliserad.

Kursinnehåll

Fixerade moder, teamteori, Witsenhausens motexempel, partiellt kopplade system, kvadratisk invarians, reglering med informationsfördröjningar, dual dekomposition, sadelpunktsalgoritmen, distribuerad modellprediktiv reglering, rumsinvarianta system, positiva system, konsensusalgoritmer.

Kurslitteratur

Journal papers

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Lösningar till 80% av övningarna ska inlämnas.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: kunskaper motsvarande FRTN10 Flervariabel Reglering

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning