Kursplan för

Matematisk modellering, fortsättningskurs
Mathematical Modelling, Advanced Course

FRT150F, 4.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2017
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2016-10-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: FRT095
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Syftet med kursen är att befästa och utveckla studentens modelleringskunskaper i form av grundläggande teori och ett praktiskt projekt.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden förstå samband och begränsningar då förenklade modeller används för att beskriva en komplex verklighet

Kursinnehåll

Kursen innehåller en föreläsningsdel (20%) av generell karaktär och en projektdel (80%). Föreläsningsdelen ger en översikt av olika modelltyper och beskriver grunderna såväl för fysikaliskt modellbygge som för modellering från mätdata. Modellvalidering är ett centralt begrepp. Simuleringsmetoder för olika modelltyper diskuteras. Projektdelen, den dominerande delen, kan vara av olika karaktär och inriktning. Gemensamt för projekten är dock att valet av modellstruktur är en väsentlig del av arbetet och att flera olika varianter av modeller kan vara relevanta. Varje projekt ska involvera expertis från flera olika ämnesområden. Projektplan och regelbundna projektmöten är en del av kursen. Den skriftliga rapporten ska ställas i relation till innehållet i kursens föreläsningar.

Kurslitteratur

Ljung, L. & Glad, T.: Modellbygge och Simulering. Studentlitteratur, 2004. ISBN 9144024436.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Muntlig och skriftlig projektredovisning samt muntlig och skriftlig opposition.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Anders Rantzer <anders.rantzer@control.lth.se>


Fullständig visning