Kursplan för

Labutveckling i reglerteknik
Lab Development in Automatic Control

FRT175F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2017
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2017-08-16

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att introducera doktoranderna till praktiska ingenjörsmässiga problem med stark reglerteknisk koppling, genom att på ett självständigt sätt låta dem utveckla processer och därtill hörande mjukvara respektive pedagogiskt material till institutionens kurslab.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Det potentiella kursinnehållet spänner över en stor bredd: inbyggda system, realtids-OS, analog elektronik, ”rapid prototyping” med tex 3D-skrivare, pedagogiska aspekter, man-machine interface. Deltagarna kommer att fokusera på ett eller flera av dessa områden, med utgångspunkt i vad som är relevant för deras projekt.

Kurslitteratur

Val av litteratur avgörs av de enskilda projektens inriktning.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Projekt. Kursen kommer att bedrivas som projekt i grupper 2–3 doktorander. Samarbete mellan grupperna för att angripa större utmaningar uppmuntras. Kursledaren samordnar och följer upp gruppernas arbete. Institutionens forskningsingenjörer agerar mentorer och hjälper deltagarna utveckla sina praktiska färdigheter.

Kursens examination

Examinationsform: övrigt. Vid kursstart bildar doktoranderna mindre projektgrupper. Varje projektgrupp utformar ett specifikationsdokument för den process/mjukvara/pedagogiskt material som ska utvecklas. Denna specifikation granskas av övriga grupper samt av kursledaren. Vid kursens slut, följs specifikationsdokumentet upp av övriga grupper och kursledaren. För godkänd kurs krävs att antingen a) gruppens medlemmar har uppfyllt de stipulerade specifikationerna, eller b) att gruppmedlemmarna kan föra en reflekterande diskussion med kursledaren om varför någon eller några specifikationer inte kunde uppnås.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.control.lth.se/Education/DoctorateProgram/lab-development.html


Fullständig visning