Kursplan för

Autonoma system del 2
Autonomous Systems Part 2

FRT200F, 6 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2019-09-12

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Autonoma system är en kärnkurs inom Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP), vars syfte är att ge en bred förståelse för autonoma system i allmänhet och grundläggande kunskaper i ämnen som krävs för att förstå och utveckla autonoma system.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen anordnas i samarbete mellan fyra svenska universitet: KTH, Chalmers, Linköping och Lund. Kursen består av två moduler: - Inlärning och kunskap - Interaktion och samarbete

Kurslitteratur

Föreläsningsmaterial (OH-bilder) och inlämningsuppgifter distribueras via hemsidan.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, projekt. Kursen organiseras kring två tvådagarssessioner med fysiska möten i Linköping, Stockholm, Göteborg eller Lund: - Inlärning och kunskap - Interaktion och samarbete Varje session består av föreläsningar, inbjudna föredrag och seminarier. Det huvudsakliga materialet för varje modul presenteras på sessionen och examineras vid efterföljande session. Den första sessionen ger också en introduktion till autonoma system och autonomi. Mellan sessionerna pågår det lokala aktiviteter vid de fyra universiteten (Göteborg, Linköping, Lund och Stockholm). Dessa är till största delen studentdrivna.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. Examinationen består av övningar, laborationer och projekt. Det finns också en slutexamination i form av ett tvådagars seminarium.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Urvalskriterier: Doktorander antagna till WASP forskarskola har prioritet om kursen är överbokad.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://kth.instructure.com/courses/5148


Fullständig visning