Kursplan för

Projekt i Reinforcement Learning
Project in Reinforcement Learning

FRT210F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2019
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2019-09-12

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Att ge studenterna praktisk erfarenhet av att utveckla en reinforcement learning tillämpning

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna implementera ett fungerande reinforcement learning system

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden - kunna programmera i ett språk lämpligt att implementera reinforcement learning i

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden - visa skicklighet i implementering av reinforcement learning

Kursinnehåll

Definition av projekt Implementation av projekt Presentation av projekt

Kurslitteratur

Ren projektkurs

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Projekt. Ren projektkurs

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Forskarstuderande vid teknisk fakultet
Förutsatta förkunskaper: Kunskap om reinforcement learning
Urvalskriterier: Ina

Övrig information

Projekttillägg till kursen "Studiecirkel i Reinforcement Learning"

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.control.lth.se/education/doctorate-program/study-circle-in-reinforcement-learning/


Fullständig visning