Kursplan för

Deep Learning och GANs
Deep Learning and GANs

FRT220F, 6 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2019
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2019-11-25

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Lära sig om deep learning och GANs.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna implementera maskininlärningsmetoder i olika programmeringsspråk.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Vet till vilka problem vilken maskininlärningsmetod går att använda och bör använda.

Kursinnehåll

Tre moduler: - Deep learning basic - Deep learning training - Advanced deep learning

Kurslitteratur

Slides och videos.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt. Tre tvådagars workshops om: - Deep learning basic - Deep learning training - Advanced deep learning

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://wasp-sweden.org/deep-learning-and-gans-6-credits/


Fullständig visning