Kursplan för

Fysikalisk modellering
Physical Modeling

FRT265F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2022
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2022-04-19

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Målet med kursen är att utveckla förmågan att göra matematiska modeller för ett brett spektrum av fysikaliska processer, såsom, cyklar, bilar, flygplan och industriella processer. Avsikten är att modellerna skall användas för att utveckla regulatorer för processerna.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

modellbyggnadsmetodik, differential algebraiska system, modelltransformationer, modelica, kretsteori, kraftsystem, mekaniska system, friktionsmodeller, cyklar, bilar, båtar, flygplan, termiska och fluida system, ånggeneratorer, compartment modeller, neuroner

Kurslitteratur

Föreläsningsslides.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Föreläsningar

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig rapport. Examination i form av projektarbete med tillhörande rapport.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.control.lth.se/education/doctorate-program/modeling-from-physics-to-languages-and-software/


Fullständig visning