Kursplan för

Elkraftsystem stabilitet och reglering
Power System Stability and Control

FRT270F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2022
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2022-06-14

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Målet med kursen är att ge kunskap och övning i användandet av klassiska och moderna analysmetoder för design och reglering av elkraftsystem. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna: - förstå och identifiera huvudsakliga stabilitetsfenomen i elsystem - förstå de vanligaste matematiska modellerna för elsystem - välja och analysera elsystemmodeller för att beskriva stabilitetsfenomenen - kunna implementera nämnda modeller i en datormodell - förstå grundläggande reglertekniska designer för att förbättra elsystems prestanda

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen täcker följande huvudområden inom stabilitet av elkraftsystem: - Generella karakteriseringar och stabilitetsproblem i elsystem - Modellering av synkronmachiner - Modellering av AC-transformatorer - Optimalt effektflöde - Frekvensstabilitet - Småsignalsstabilitet - Transientstabilitet - Spänningsstabilitet

Kurslitteratur

Kundur, P.: Power System Stability and Control. McGraw-Hill Inc, 1994. ISBN 9780070359581.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projekt, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Kursen kommer i huvudsak examineras genom en serie programmeringsinlämningsuppgifter, där studenten ska lösa problem inom de huvudsakliga områdena inom stabiliteten av elsystem. Utöver det kommer studenterna göra ett miniprojekt, där varje student kommer undersöka ett stabilitetsfenomen hos elsystem djupare. Studenten ska skriva en rapport och presentera sitt projekt för de anda kursdeltagarna.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Ingenjörsdoktorand eller matematikdoktorand
Förutsatta förkunskaper: - Grundkurs i reglerteknik (FRTF05 eller ekvivalent) - Grundkurs i elkraftsystem (EIEN15 eller ekvivalent)

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: TBA


Fullständig visning