Kursplan för

Konvex analys
Convex Analysis

FRT285F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Maria Sandsten
Datum för fastställande: 2022-10-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Målet med kursen är att ge studenterna en djupgående förståelse för konvex analys baserad på Fenchel dualitet.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Demonstrera djup förståelse för konvex analys, särskilt subgradienter och deras koppling till konjugerade funktioner, dessa funktioners roll i dualitet, hur bifunktioner används för starka dualitetsresultat, samt kopplingen till minimax optimering av sadelpunkts funktioner.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden Demonstrera förmågan att kärnfullt summera huvudpunkterna i alla kapitel och rekonstruera bevisen för huvudresultaten.

Kursinnehåll

Dualitetsegenskaper via konjugerade funktioner Differentialteori med subgradienter Optimering med bivillkor, bifunktioner och Fenchel dualitet Sadelfunktioner och minimax teori Konvex algebra

Kurslitteratur

Rockafellar, R. T.: Konvex analys. Princeton university press, 1970.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Litteraturkurs som självstudier. Kursen är baserad på Konvex Analys från 1970 av R. T. Rockafellar.

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig rapport. Examination består av en skriftlig rapport som sammanfattar varje kapitel i boken och ska visa på förståelse för hur de olika resultaten bevisas.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning