Kursplan för

Introduktion till kausal inferens i tidsserier
Introduction to Causal Inference in Time Series

FRT295F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2023
Beslutad av: Maria Sandsten
Datum för fastställande: 2023-03-16

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Målet är att 1) ​​ge eleverna en överblick över moderna kausala slutledningsmetoder, och 2) ge dem kunskap om när och hur man ska tillämpa sådana metoder.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden visa förståelse för skillnaderna mellan klassiska statistiska metoder och kausala slutledningsmetoder

Kursinnehåll

Ämnen inkluderar: - grunderna för kausal slutledning (definiering av kausala modeller och kausala effekter, observations- och interventionsdata, kopplingar till experiment/randomiserade studier) - identifierbarhet och uppskattning av orsakseffekter - grafer som representationer av kausala system - kausal slutledning i tidsseriemodeller och kopplingar till styrteori

Kurslitteratur

Jonas Peters, D. & Schölkopf, B.: Elements of Causal Inference. The MIT Press, 2017. ISBN 9780262037310.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Søren Wengel Mogensen <soren.wengel_mogensen@control.lth.se>


Fullständig visning