Kursplan för

Hjärttransplantation: logistik och lagstiftning
Heart Transplantation Practice: Logistics and Legislation

FRT300F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2023
Beslutad av: Maria Sandsten
Datum för fastställande: 2023-03-16

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge doktorander som arbetar med teknologier förknippade med hjärttransplantation en djupare förståelse för den kliniska praxis där deras forskningsresultat så småningom kommer att användas.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna resonera, skriftligt och muntligt, om hur nya teknologier sannolikt kommer att förändra den medicinska praktiken och tillhörande lagstiftning.

Kursinnehåll

Kursen täcker modernt utövande av hjärttransplantation ur ett svenskt perspektiv, med utblickar både internationellt och till hur nya framväxande teknologier sannolikt kommer att förändra denna praxis. Genom att involvera läkare som handledare får studenterna kunskaper genom en kombination av handledd litteratursökning och självstudier samt dialog med nämnda experter. Kursens upplägg är som ett studiecirkelprojekt, där studenterna parar ihop sig och utforskar forskningslitteratur och reglerande texter, för att täcka kunskaps- och förståelsekraven. De påtagliga resultaten är en skriftlig rapport, i form av en miniöversiktsartikel, och en presentation för gruppen och handledare.

Kurslitteratur

En viktig del av kursen är att genomföra en handledarledd litteratursökning.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Projekt, litteraturkurs som självstudier, studiebesök. Studentgruppsmöten med expertrådgivaren räknas som "Studiebesök" i sammanhanget.

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, skriftlig rapport
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Deltagarna förväntas aktivt bedriva forskning inom teknik som syftar till att förbättra state of the art inom hjärttransplantation.
Förutsatta förkunskaper: Inga utöver vad som anges i antagningskraven.
Urvalskriterier: I händelse av att efterfrågan överstiger handledningskapacitet kommer studenter närmaste disputation, enligt poäng i den senaste handledarsignerade versionen av ISP, att ha företräde.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: N/A


Fullständig visning