Kursplan för

Pragmatisk programmering
Pragmatic Programming

FRT310F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2023
Beslutad av: Maria Sandsten
Datum för fastställande: 2023-10-23

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens mål är att ge deltagarna en ökad kunskap av algoritmer och dess praktiska användningsområden i C/C++.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen ges som en seminarieserie. Följande ämnen kommer att behandlas: dynamisk programmering, grafalgoritmer, kvadratrotsmetoder, flöden, matchningar, cuts, Fenwick-träd, segmentträd, treaps, topologisk sortering, tries, suffixarrayer och beräkningsbar spelteori.

Kurslitteratur

Laaksonen, A.: Guide till Tävlingsprogrammering: Lära och förbättra algoritmer genom tävlingar. Springer Nature Computer Science, 2020. ISBN 9783030393571.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, litteraturkurs som självstudier. Kursen ges som en seminarieserie av totalt 14 tillfällen.

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter. Varje vecka presenteras en mängd av cirka 10 uppgifter som skall lösas av studenten och kommer fungera som studentens examination.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper inom komplexitetsteori, god kodningspraxis och algoritmer.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.control.lth.se/education/doctorate-program/pragmatic-programming/


Fullständig visning