Kursplan för

Marknadsstyrda system
Market-Driven Systems

FRTN20F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2017
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2016-10-27

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: FRTN20
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Att ge kunskap om grundläggande principer för automationssystem i tillverkningsindustrin och dess dynamiska samspel med marknadsfaktorer såsom variationer i efterfrågan och priser för råvaror, transporter och lagerhållning. Att genom gästföreläsningar och projekt ge inblick i aktuella frågeställningar och trender hos företag i regionen.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Dynamiska modeller för produktflöden. Effekterna av återkoppling. Optimering av dynamiska system med linjära begränsningar. Mått på produktionseffektivitet. Faktorer som påverkar ekonomiskt utfall av automationsinvestering. Funktionella modeller av företag. Fysiska modeller av företag. Mjukvarusystem för automation. Industristandarder. Nya koncept (exempelvis Industrie 4.0 och Internet of Things) och terminologi.

Kurslitteratur

Kursmaterialet består av läsmaterial för varje föreläsning, övningar och lösningar, laborationsmanualer och projektinformation. Läsmaterialet är en samling artiklar och kapitel från diverse böcker. Kursmaterialet samlas i en mapp som tillhandahålls av institutionen utan kostnad.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen. Skriftlig tentamen, projekt och två laborationer.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Charlotta Johnsson <charlotta.johnsson@control.lth.se>


Fullständig visning