Kursplan för

Processreglering
Automatic Process Control

FRTN25F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2016
Beslutad av: FN1/AndersGustafsson
Datum för fastställande: 2015-12-21

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: FRTN25
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Reglertekniken har en stor betydelse inom vitt skilda delar av samhället. I tidigare kurser har doktoranderna lärt sig att modellera och förstå hur ett system beter sig. Syftet med kursen i Processreglering är att lära doktoranderna hur man kan få ett system att operera pålitligare, miljövänligare, med mer precision, eller mer ekonomiskt, trots störningar i systemets omgivning. Ordet system får här tas mycket allmänt. Det kan t.ex. vara en reaktor, en värmeväxlare, eller ett vattenreningsverk. Syftet med kursen är också att lära doktoranderna ett systemtekniskt tankesätt som de kan ha nytta utav i arbetslivet oavsett vilket det exakta tillämpningsområdet blir. Doktoranderna skall, efter kursen, vara kapabla att formulera och förstå matematiska modeller för dynamiska system, analysera dynamiska system, och skapa/designa regulatorer för dynamiska system. Kursen är indelad i tre moduler; modellering, analys och syntes. Kursen ger en överblick av reglertekniken, dess begreppsbildningar, arbetsmetoder och tillämpningsområden inom kemitekniken.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursmoment: Introduktion, Modellbygge, Dynamiska system, Återkopplade system, Design PID regulatorn, Regulatorstrukturer, Analys i frekvensplanet, System med flera in- och utsignaler, Sekvensstyrning I kursen ingår laborationer som ansluter till kursens huvudmoment och kommer att omfatta reglering av laboratorieprocesser med analog och digital teknik samt logikstyrning.

Kurslitteratur

Wittenmark, B., Åström K.J. & Jørgensen S.B.: Process Control (Kompendium). Wittenmark, B.: Processreglering – exempelsamling (Kompendium). Laborations-PM (Kompendium). Formelsamling.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen (5 tim), tre laborationer, två inlämningsuppgifter och ett mindre projekt.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Linjär algebra, Endimensionell analys,Flerdimensionell analys.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Pontus Giselsson <pontus.giselsson@control.lth.se>
Hemsida: http://www.control.lth.se/course/FRTN25/


Fullständig visning