Kursplan för

Projektledning i FoU-projekt
Project Management in R&D Projects

GEM011F, 4.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson , FN2/Eva Nordberg Karlsson, FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-05-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Gemensam forskarutbildning
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna grunderna i projektledning i samband med FoU-projekt. Syftet är i första hand att visa på olika tekniker och modeller, men också att behandla mellanmänskliga aspekter vid projektgenomförande.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden behärska olika redskap och tekniker för att driva ett projekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden ha utvecklat sin medvetenhet och personliga förhållningssätt till projekt som arbetsform.

Kursinnehåll

Kursen behandlar centrala projektmetoder och deras möjligheter och begränsningar i FoU-projekt. De kunskapsområden som omfattas inkluderar integrering, omfattning, tidsplanering, kostnadskontroll, kvalitetsstyrning, hantering av personal, kommunikation, riskhantering och upphandling. Hjälpmedel som verktyg och datorstöd introduceras i kursen. En projektmodell introduceras också för att hjälpa planering, styrning och genomförande av FoU-projekt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen bestäms vid kursstart.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt. Kursen omfattar föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella reflektioner och litteraturgenomgång. Det krävs ett aktivt deltagande vid kurstillfällen och grupparbeten. Inför seminarier ska deltagarna göra individuella skriftliga reflektioner. Redovisning sker både muntligt och skriftligt (både gruppvisa och enskilda rapporter). En individuell ”lärjournal” skall kontinuerligt föras av kursdeltagaren och redovisas efter kursen.

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. För godkänt på kursen krävs åtminstone 80 % närvaro vid schemalagda kurstillfällen, samt aktiv närvaro vid slutseminariet, vilket innebär både skriftlig och muntlig presentation. Kursdeltagarnas resultat utvärderas kontinuerligt med hjälp av gruppdiskussioner kring kursdeltagarnas reflektioner. Utvärderingen fokuserar på förståelse, insikt och egen praktisk förmåga till projekthantering. Om examinator finner att doktoranden har särskilda skäl kan vissa moment examineras på annat sätt.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att man är antagen till forskarutbildning vid LTH.
Urvalskriterier: I urvalet prioriteras 1) de som tidigare sökt och vid det tillfället också varit behöriga till kursen, 2) hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som kommit längst ges företräde.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Kristian Widén <kristian.widen@construction.lth.se>
Hemsida: https://www.lth.se/english/cee/doctoral-education-support/faculty-wide-phd-courses/


Fullständig visning