Kursplan för

Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt
Project Management in Research and Development Projects

GEM012F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2015
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson, FN2/Eva Nordberg Karlsson, FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2015-05-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Gemensam forskarutbildning
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna färdigheter och verktyg för att skapa mervärde genom kreativitet och innovation i sina forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU-projekt). Dessutom är ambitionen att öka kunskapen om att optimera resultat i FoU-projekt med hjälp av strukturerade processer som hämtats från projektledning och liknande områden.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden visa lämplighet att bedöma verktyg och tekniker för att inrätta och driva projekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden visa medvetenhet om projekt som en arbetsmetod och innovationsstrategi.

Kursinnehåll

Kursen behandlar centrala projektmetoder med följande fokusområden: framgångskriterier för FoU-projekt; tydlig definition av projektkrav; planeringsmetoder och tekniker för FoU-program; kostnadsuppskattning för FoU-projekt; ansökan om och fördelning av medel; FoU-organisation, hantering av osäkerheter i FoU-projekt; ledarstilar för FoU-projekt; kommunikation i FoU-projekt.

Kurslitteratur

Wingate, L.: Project Management for Research and Development: Guiding Innovation for Positive R&D Outcomes (Best Practices and Advances in Program Management Series). Auerbach Publications, 2014. ISBN 9781466596290.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar. Kursen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella reflektioner och litteraturgenomgångar. Det krävs aktivt deltagande vid kurstillfällen och grupparbeten. Individuellt: Efter varje undervisningstillfälle ska deltagarna skriva en individuell reflektion över vad de lärt sig och relatera det till det egna forskningsprojektet. I grupp: Aktivt deltagande, reflektion och presentation av fallstudier/övningar varje vecka.

Kursens examination

Examinationsform: övrigt. För godkänt på kursen krävs 80 % närvaro vid schemalagda kurstillfällen, samt aktivt deltagande i seminarier och presentationer.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att man är antagen till forskarutbildning vid LTH.
Urvalskriterier: I urvalet prioriteras 1) de som tidigare sökt och vid det tillfället också varit behöriga till kursen, 2) hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som kommit längst ges företräde.

Övrig information

Projektledning i FoU-projekt är en valbar kurs inom det gemensamma kursutbudet för forskarutbildningen vid LTH. Kursen vänder sig både till dem som kommer att vara projektledare och till dem som deltar i projekt.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.student.lth.se/english/phd-students/courses/faculty-wide-phd-courses/


Fullständig visning