Kursplan för

Projektledning i FoU-projekt, fördjupningskurs
Project Management in R&D Projects, Specialisation

GEM016F, 4.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson , FN2/Eva Nordberg Karlsson, FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-05-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Gemensam forskarutbildning
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna fördjupad kunskap inom ett specifikt område inom FoU projekt.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden visa en djup insikt i ett avgränsat problem inom projektledningsområdet inom tillämpningar eller teorier.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna sätta in specialområdet i en specifik kontext.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna förhålla sig till projektets specifika förutsättningar.

Kursinnehåll

Kursen behandlar ett projektledningsproblem som doktoranden själv väljer i dialog med kursledaren.

Kurslitteratur

Kurslitteratur bestäms under kursens gång baserat på deltagarnas val av projektarbete.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Projekt. Deltagarna gör en litteraturanalys och eventuellt en empirisk datainsamling som tillämpas på det valda problemet. Redovisning kommer att ske både muntligt och skriftligt (både gruppvisa och enskilda rapporter).

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. För godkänt på kursen krävs analys av ett teoriområde inom projektledning samt dess tillämpning, samt både muntlig och skriftlig redovisning av denna. Om examinator finner att doktoranden har särskilda skäl kan vissa moment examineras på annat sätt.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att man är antagen till forskarutbildning vid LTH samt godkänd examination i kursen Projektledning i FoU-projekt, GEM011F.
Urvalskriterier: I urvalet prioriteras 1) de som tidigare sökt och vid det tillfället också varit behöriga till kursen, 2) hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som kommit längst ges företräde.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Kristian Widén <kristian.widen@construction.lth.se>
Hemsida: https://www.lth.se/english/cee/doctoral-education-support/faculty-wide-phd-courses/


Fullständig visning