Kursplan för

Teknik, risk och forskningsetik
Technology, Risk and Research Ethics

GEM025F, 4.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson, FN2/Eva Nordberg Karlsson, FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-05-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Gemensam forskarutbildning
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursen syftar till att introducera deltagarna i de viktigaste teorierna och frågeställningarna inom normativ etik och forskningsetik med relevans för teknisk och ingenjörsvetenskaplig forskning, samt till att introducera deltagarna till etiska frågeställningar relaterade till riskvärdering.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden visa en vilja att diskutera etiska frågeställningar i anslutning till egen och andras forskning.

Kursinnehåll

Grundläggande etiska begrepp och teorier, ansvarsskyldighet, uppfattningar om skada och nytta, risker och försiktighet, rättvisa, informerat samtycke, forskningsetisk lagstiftning och etikprövning, kommersiella och andra särintressen, forskningsfusk, publikationsetik. Kursen består av en inledande del som ger grundläggande kunskaper i normativ etik med relevans för teknisk och ingenjörsvetenskaplig forskning. Därefter behandlas etiska frågor aktualiserade av riskvärdering, samt centrala forskningsetiska frågeställningar, begrepp och deras tillämpningar.

Kurslitteratur

Ett urval av vetenskaplig artiklar och lagtexter görs tillgängliga vid kursstart.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier. Kursen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter. Examination sker genom redovisning av skriftliga inlämningsuppgifter. För godkänt betyg på kursen krävs 80 % närvaro och att samtliga inlämningsuppgifter godkänts.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att man är antagen till forskarutbildning vid LTH.
Urvalskriterier: I urvalet prioriteras 1) de som tidigare sökt och vid det tillfället också varit behöriga till kursen, 2) hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som kommit längst ges företräde.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Linus Broström <linus.brostrom@med.lu.se>
Hemsida: https://www.lth.se/english/cee/doctoral-education-support/faculty-wide-phd-courses/


Fullständig visning